Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Ulgi podatkowe w Norwegii


Norwegia - ulgi podatkowe

Zwrot podatku z Norwegii może być znacznie wyższy, jeżeli zastosuje się odpowiednie ulgi podatkowe. Chcąc starać się o dodatkowe profity z rozliczenia podatkowego warto skontaktować się z naszymi konsultantami. Doradzą oni Państwu najbardziej odpowiedni rodzaj ulgi podatkowej, który najkorzystniej wpłynie na wzrost kwoty zwrotu. Aby uzyskać ulgi podatkowe trzeba dołączyć do rozliczenia podatkowego dodatkowe dokumenty wymagane przez urząd. Poniżej przedstawiamy listę możliwych do zastosowana ulg podatkowych w Norwegii wraz z wymaganymi dokumentami.

10% zniżka dla obcokrajowców

W rozliczeniu można skorzystać z 10% zniżki dla osób przebywających w Norwegii tymczasowo, ale tylko przez pierwsze dwa lata pracy. Z ulgi tej mogą skorzystać osoby, których pracodawca nie pokrywał kosztów związanych z pobytem w tym kraju (m.in. koszt zakwaterowania, dojazdów, wyżywienia). Ulga nie łączy się z odliczeniem status pendler. Dla celów zastosowania tej ulgi nie ma konieczności przedstawiana dodatkowych dokumentów. Nie mogą Państwo ubiegać się o ulgę 10% , jeżeli otrzymywali Państwo od pracodawcy świadczenia wolne od podatku tj. wyżywienie, zakwaterowanie.

Druga klasa podatkowa

Podatnik może starać się o drugą klasę podatkową (Skatteklasse 2), w przypadku stałego zameldowania w Polsce pod jednym adresem wraz ze współmałżonkiem w rozlicznym roku. Warunkiem jest wysokość dochodów jakie uzyskał współmałżonek – nie mogą one przekroczyć w roku  2010 kwoty 36.440 NOK (około 18.600 PLN) w 2011 roku 39.012 NOK (około 20.585 PLN), w roku 2012 39658 NOK (ok. 22700 PLN) ,w roku 2013, 22635 PLN,  a w roku 2014 43633 NOK czyli 21832 PLN brutto.

W takim przypadku wymagane będą dodatkowe dokumenty:

 • Akt ślubu – w unijnym formacie, ewentualnie tłumaczenie przysięgłe na język angielski albo norweski.
 • Zaświadczenie o wysokości zarobków współmałżonka (z Urzędu Skarbowego) lub o bezrobociu ( z Urzędu Pracy)w rozliczanym roku podatkowym. Musi zostać przetłumaczony przysięgle na język norweski lub angielski.
 • Zaświadczenie o wspólnym miejscu zamieszkania ze współmałżonkiem wydawane przez urząd ewidencji ludności (tłumaczenie przysięgłe na język angielski lub norweski).

Druga klasa podatkowa dla osób samotnie wychowujących dziecko

Z tego typu odliczenia mogą skorzystać osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku poniżej 18 roku życia.

W tym przypadku będą wymagane dodatkowe dokumenty:

 • Akty urodzenia dzieci – w unijnym formacie, ewentualnie tłumaczenie przysięgłe na język angielski lub norweski.
 • Zaświadczenie o wspólnym miejscu zamieszkania z dziećmi, wydawane przez urząd ewidencji ludności (tłumaczenie przysięgłe na język angielski lub norweski).

W przypadku, gdy dziecko jest poniżej 18 roku życia, urząd może wymagać dokumentu potwierdzającego przyznanie wyłącznej opieki (zaświadczenie sądowe) lub kopii aktu rozwodowego. Uwaga: Od 2013 2 klasa podatkowa dla samotnych rodziców zostaje zlikwidowana.

Status Pendler dla osób posiadających rodzinę

Osoby podróżujące między miejscem pracy w Norwegii a domem rodzinnym w kraju ojczystym mają prawo do odliczeń od dochodu z tytułu poniesionych wydatków przy założeniu, że dom rodzinny znajduje się w jednym z krajów należących do obszaru UE/EOG. Status pendler dla osób posiadających rodzinę jest przyznawany osobom, które samodzielnie opłacały koszty dojazdu do pracy i utrzymania w Norwegii.Ulga polega na odliczeniu kosztów wyżywienia,zakwaterowania, dojazdów przy jednoczesnym posiadaniu rodziny i domu w kraju UE/EOG.Dodatkowo wymagane jest udokumentowanie od trzech do czterech podróży z noclegami do domu rodzinnego w ciągu roku.

W celu udokumentowania poniesionych wydatków wymagane będą:

 • odpis aktu małżeństwa na druku unijnym, ewentualnie tłumaczenie przysięgłe na język angielski lub norweski
 • akt urodzenia dzieci (w przypadku ich posiadania) w celu wykazania związków rodzinnych z krajem ojczystym
 • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu ze współmałżonkiem i/lub dziećmi wraz z tłumaczeniem przysięgłym na j. angielski lub norweski
 • potwierdzenie zapłaty czynszu za mieszkanie, energię elektryczną, gaz, ogrzewanie, itd. Mogą to być również rachunki od wynajmującego lokal, potwierdzenia wpłat na konto, ostatni kwit z wypłaty, itp.

Uwaga: w przypadku poniesionych kosztów na zakwaterowanie powyżej kwoty 10 000 NOK, należy dostarczyć wyciągi bankowe. W sytuacji dzielenia się kosztami ze współlokatorem, do rozliczenia niezbędne będą rachunki lub pokwitowania zapłat.

 • kopie biletów na prom, samolot, pociąg, kwity paliwowe

Status Pendler dla osób stanu wolnego

Z tego typu odliczenia mogą skorzystać osoby stanu wolnego, przebywające w konkubinatach oraz nieprzebywające w związkach małżeńskich. Osoby wolne samotnie wychowujące dziecko, spełniające kryteria mogą ubiegać się o 2gą klasę podatkową. Osoby stanu wolnego posiadające samodzielne mieszkanie w Norwegii traktowane są jako rezydenci norwescy i nie przysługują im odliczenia w tytułu odwiedzin w kraju ojczystym.

Mieszkanie w Norwegii uważane jest za samodzielne jeśli :

 • jest do dyspozycji podatnika przez co najmniej 12 m-cy, 7 dni w tygodniu
 • powierzchnia użytkowa wynosi co najmniej 30m2 ( jeżeli w mieszkaniu mieszka więcej osób to wymagane jest dodatkowo 20m2 na każdego mieszkańca w wieku powyżej 15 roku życia)
 • mieszkanie ma bieżącą wodę i kanalizacje

Osoba samotna może odliczyć koszty dojazdów, jeśli udokumentuje swój adres zamieszkania poza granicami Norwegii oraz potwierdzi dojazdy do domu rodzinnego w kraju UE/EOG spełniając jednocześnie poniższe kryteria:

 • nie posiada samodzielnego mieszkania w Norwegii
 • posiada samodzielne mieszkanie w kraju ojczystym lub nie ukończyła 22 lat w rozliczanym roku podatkowym i dojeżdżała do swoich rodziców
 • dojeżdżała do domu rodzinnego co trzeci tydzień (rzadsze podróże mogą być uznane jeśli przemawiały za tym szczególne względy np. choroba, ograniczone środki finansowe)

W przypadku nieukończenia przez osobę stanu wolnego 22 roku życia a udokumentowania dojazdów do domu rodzinnego, osoba taka zobowiązana jest przedłożyć do rozliczenia:

 • skrócony europejski akt urodzenia
 • potwierdzenie zameldowania z rodzicami w kraju (druk pobrany z Urzędu Miasta/Gminy tłumaczony przysięgle na j. angielski)
 • udokumentowanie podróży do kraju co 3 tygodnie

W przypadku posiadania samodzielnego mieszkanie w Norwegii, mogą zostać Państwo uznani za osobę dojeżdżającą przy spełnieniu następujących:

 • posiadanie stałego zameldunku na terenie tego samego miasta/gminy w kraju ojczystym od co najmniej 3 lat
 • nie wynajmowania mieszkania w kraju ojczystym
 • posiadane mieszkanie w Norwegii nie może być większe niż połowa mieszkania w kraju ojczystym

Ulga na odsetki od kredytów hipotecznych

Jeśli długość pobytu podatnika na terenie Norwegii nie przekracza 183 dni w ciągu 12 miesięcy lub 270 dni w ciągu 36 miesięcy, można ubiegać o odliczenie odsetek od kredytów hipotecznych. Dodatkowo należy spełnić warunek uzyskania 90% dochodu w Norwegii, a osoba rozliczająca się musi posiadać status rezydenta norweskiego.Ulga jest możliwa do zastosowania w przypadku posiadania stałego numeru personalnego.

Aby skorzystać z ulgi, należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenie z polskiego Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych w danym roku (tłumaczenie przysięgłe na język angielski).
 • zaświadczenie z banku o wysokości odsetek zapłaconych w roku podatkowym, którego dotyczy rozliczenie (tłumaczenie przysięgłe na język angielski lub norweski). Muszą się w nim znaleźć następujące informacje:
  • dane kredytobiorcy
  • nazwa banku
  • wysokość zadłużenia (wysokość zaciągniętego kredytu)
  • wysokość zapłaconych odsetek
  • informacja, że kredyt dotyczy nieruchomości

Ulga rodzicielska

Możliwość skorzystania z tej ulgi dotyczy osób, które ponosiły koszta z tytułu opieki nad przebywającym w domu dzieckiem w wieku poniżej 12 lat.

Spełnione muszą zostać poniższe warunki:

 • dom rodzinny musi znajdować się w kraju należącym do UE/EOG
 • przy ograniczonym obowiązku podatkowym , 90% dochodu rodziny musi podlegać opodatkowaniu w Norwegii

W celu odliczenia wydatków na opiekę nad dziećmi do rozliczenia należy przedłożyć:

 • zaświadczenie z przedszkola, żłobka lub od niani z wyróżnionym okresem opieki wraz z kwotą poniesionych opłat z tego tytułu za rozliczany okres (tłumaczenie przysięgłe na język angielski lub norweski)
 • zaświadczenie o dochodach z polskiego urzędu skarbowego podatnika oraz jego współmałżonka (tłumaczenie przysięgłe na język angielski lub norweski).

Ulga rodzicielska przyznawana jest w kwocie 25 000 NOK na jedno dziecko i ulega zwiększeniu o 15 000 NOK na każde kolejne dziecko.