Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Ulgi podatkowe w Norwegii


Norwegia - ulgi podatkowe

Zwrot podatku z Norwegii może być znacznie wyższy, jeżeli zastosuje się odpowiednie ulgi podatkowe. Chcąc starać się o dodatkowe profity z rozliczenia podatkowego warto skontaktować się z naszymi konsultantami. Doradzą oni Państwu najbardziej odpowiedni rodzaj ulgi podatkowej, który najkorzystniej wpłynie na wzrost kwoty zwrotu. Aby uzyskać ulgi podatkowe trzeba dołączyć do rozliczenia podatkowego dodatkowe dokumenty wymagane przez urząd. Poniżej przedstawiamy listę możliwych do zastosowana ulg podatkowych w Norwegii wraz z wymaganymi dokumentami.

Status Pendler dla osób posiadających rodzinę

Osoby podróżujące między miejscem pracy w Norwegii a domem rodzinnym w kraju ojczystym mają prawo do odliczeń od dochodu z tytułu poniesionych wydatków przy założeniu, że dom rodzinny znajduje się w jednym z krajów należących do obszaru UE/EOG. Status pendler dla osób posiadających rodzinę jest przyznawany osobom, które samodzielnie opłacały koszty dojazdu do pracy i utrzymania w Norwegii.Ulga polega na odliczeniu kosztów wyżywienia,zakwaterowania, dojazdów przy jednoczesnym posiadaniu rodziny i domu w kraju UE/EOG.Dodatkowo wymagane jest udokumentowanie od trzech do czterech podróży z noclegami do domu rodzinnego w ciągu roku.

W celu udokumentowania poniesionych wydatków wymagane będą:

 • odpis aktu małżeństwa na druku unijnym, ewentualnie tłumaczenie przysięgłe na język angielski lub norweski
 • akt urodzenia dzieci (w przypadku ich posiadania) w celu wykazania związków rodzinnych z krajem ojczystym
 • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu ze współmałżonkiem i/lub dziećmi wraz z tłumaczeniem przysięgłym na j. angielski lub norweski
 • potwierdzenie zapłaty czynszu za mieszkanie, energię elektryczną, gaz, ogrzewanie, itd. Mogą to być również rachunki od wynajmującego lokal, potwierdzenia wpłat na konto, ostatni kwit z wypłaty, itp.

Uwaga: w przypadku poniesionych kosztów na zakwaterowanie powyżej kwoty 10 000 NOK, należy dostarczyć wyciągi bankowe. W sytuacji dzielenia się kosztami ze współlokatorem, do rozliczenia niezbędne będą rachunki lub pokwitowania zapłat.

 • kopie biletów na prom, samolot, pociąg, kwity paliwowe

Status Pendler dla osób stanu wolnego

Z tego typu odliczenia mogą skorzystać osoby stanu wolnego, przebywające w konkubinatach oraz nieprzebywające w związkach małżeńskich. Osoby stanu wolnego, posiadające samodzielne mieszkanie na ternie Norwegii traktowane są jako rezydenci norwescy, więc nie przysługuje im odliczenie z tytułu odwiedzin w kraju ojczystym.

Mieszkanie w Norwegii uważane jest za samodzielne jeśli :

 • jest do dyspozycji podatnika przez co najmniej 12 m-cy, 7 dni w tygodniu
 • powierzchnia użytkowa wynosi co najmniej 30m2 ( jeżeli w mieszkaniu mieszka więcej osób to wymagane jest dodatkowo 20m2 na każdego mieszkańca w wieku powyżej 15 roku życia)
 • mieszkanie ma bieżącą wodę i kanalizacje

Osoba samotna może odliczyć koszty dojazdów, jeśli udokumentuje swój adres zamieszkania poza granicami Norwegii oraz potwierdzi dojazdy do domu rodzinnego w kraju UE/EOG spełniając jednocześnie poniższe kryteria:

 • nie posiada samodzielnego mieszkania w Norwegii
 • posiada samodzielne mieszkanie w kraju ojczystym lub nie ukończyła 22 lat w rozliczanym roku podatkowym i dojeżdżała do swoich rodziców
 • dojeżdżała do domu rodzinnego co trzeci tydzień (rzadsze podróże mogą być uznane jeśli przemawiały za tym szczególne względy np. choroba, ograniczone środki finansowe)

W przypadku nieukończenia przez osobę stanu wolnego 22 roku życia a udokumentowania dojazdów do domu rodzinnego, osoba taka zobowiązana jest przedłożyć do rozliczenia:

 • skrócony europejski akt urodzenia
 • potwierdzenie zameldowania z rodzicami w kraju ojczystym (druk pobrany z Urzędu Miasta/Gminy z tłum. przysięgłym na j. angielski albo j. norweski)
 • udokumentowanie podróży do kraju raz na 6 tygodni

W przypadku, gdy osoba stanu wolnego, ma więcej niż 22 lata, do rozliczenia powinna przedłożyć:

 • udokumentowanie podróży do kraju raz na 3 tygodnie
 • posiadanie stałego meldunku na terenie tego samego miasta/gminy w kraju ojczystym od co najmniej 3 lat
 • akt notarialny własności mieszkania
 • potwierdzenie zameldowania z rodzicami w kraju ojczystym (druk pobrany z Urzędu Miasta/Gminy z tłum. przysięgłym na j. angielski albo j. norweski).

W przypadku posiadania samodzielnego mieszkanie w Norwegii, mogą zostać Państwo uznani za osobę dojeżdżającą przy spełnieniu następujących:

 • posiadanie stałego zameldunku na terenie tego samego miasta/gminy w kraju ojczystym od co najmniej 3 lat
 • nie wynajmowania mieszkania w kraju ojczystym
 • posiadane mieszkanie w Norwegii nie może być większe niż połowa mieszkania w kraju ojczystym

Ulga na odsetki od kredytów hipotecznych

Jeśli długość pobytu podatnika na terenie Norwegii nie przekracza 183 dni w ciągu 12 miesięcy lub 270 dni w ciągu 36 miesięcy, można ubiegać o odliczenie odsetek od kredytów hipotecznych. Dodatkowo należy spełnić warunek uzyskania 90% dochodu w Norwegii, a osoba rozliczająca się musi posiadać status rezydenta norweskiego.Ulga jest możliwa do zastosowania w przypadku posiadania stałego numeru personalnego.

Aby skorzystać z ulgi, należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenie z polskiego Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych w danym roku (tłumaczenie przysięgłe na język angielski).
 • zaświadczenie z banku o wysokości odsetek zapłaconych w roku podatkowym, którego dotyczy rozliczenie (tłumaczenie przysięgłe na język angielski lub norweski). Muszą się w nim znaleźć następujące informacje:
  • dane kredytobiorcy
  • nazwa banku
  • wysokość zadłużenia (wysokość zaciągniętego kredytu)
  • wysokość zapłaconych odsetek
  • informacja, że kredyt dotyczy nieruchomości

Ulga rodzicielska

Możliwość skorzystania z tej ulgi dotyczy osób, które ponosiły koszta z tytułu opieki nad przebywającym w domu dzieckiem w wieku poniżej 12 lat.

Spełnione muszą zostać poniższe warunki:

 • dom rodzinny musi znajdować się w kraju należącym do UE/EOG
 • przy ograniczonym obowiązku podatkowym , 90% dochodu rodziny musi podlegać opodatkowaniu w Norwegii

W celu odliczenia wydatków na opiekę nad dziećmi do rozliczenia należy przedłożyć:

 • zaświadczenie z przedszkola, żłobka lub od niani z wyróżnionym okresem opieki wraz z kwotą poniesionych opłat z tego tytułu za rozliczany okres (tłumaczenie przysięgłe na język angielski lub norweski)
 • zaświadczenie o dochodach z polskiego urzędu skarbowego podatnika oraz jego współmałżonka (tłumaczenie przysięgłe na język angielski lub norweski)
 • skrócony europejski akt urodzenia dziecka/dzieci.

Ulga rodzicielska przyznawana jest w kwocie 25 000 NOK na jedno dziecko i ulega zwiększeniu o 15 000 NOK na każde kolejne dziecko.

Odliczenie darowizny

Odliczeniu podlegają kwoty przeznaczone na instytucje dobroczynne, a maksymalna kwota odliczenia to 20 000 NOK.

Aby skorzystać z tej ulgi, należy przedłożyć:

 • poświadczenie o przekazanej kwocie darowizny w danym roku podatkowym