Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych


INFORMACJA

w sprawie przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuję, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jubira FHU Justyna Różycka ul. Sienkiewicza 25b/1z siedzibą w Sosnowcu, zwany dalej „Administratorem”;

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia oferty oraz usług  zleconych nam zgodnie z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym, w następujących sytuacjach:

a) na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO;

b) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub działań na Pani żądanie, przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO;

c) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO;

d) gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Pani/Pana lub innej osoby fizycznej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „d” RODO;

e) gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe Pani/Pana prawa i wolności, wymagające ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO.

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Administrator oraz organy publiczne przetwarzające te dane w związku z celem określonym powyżej w pkt 2, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, oraz zewnętrzna obsługa prawna, zewnętrzna obsługa informatyczna (obsługa serwera wewnętrznego i zdalnych serwerów, stron internetowych), zewnętrzna obsługa księgowo -podatkowa, firmy obsługujące połączenia telefoniczne przychodzące ze strony internetowej. Aktualna lista w/w podmiotów jest dostępna u Administratora i na żądanie Pana/Pani zostanie udostępniona w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres trwania realizacji celu wskazanego powyżej w pkt 2 oraz następujący po tym okres przechowywania tych danych, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

5. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  2. prawo dostępu do danych osobowych,
  3. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
  4. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych,
  7. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego; Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał dane do innego administratora, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie zgody lub umowy z Panią/Panem.

 

            Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem.

Skorzystanie z tych praw może nastąpić w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Dla celów dowodowych  prosimy o wycofanie zgody w formie elektronicznej (wiadomość email na adres rodo@zwrotpodatkow.pl ).

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO;

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z realizacją celów określonych powyżej w pkt 2.

8. Dla realizacji celów w/w w pkt 2 Administrator przekaże Pani/Pana dane  współpracującym jednostkom.

9. Administrator oświadcza, że nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”), tj. do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Administrator oświadcza również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują dane osobowe poza EOG.