Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Zasiłek - Norwegia - dokumenty


Każdy wniosek w urzędzie norweskim wymagał będzie od Państwa przedłożenia odpowiednich dokumentów. Dzięki temu urzędnicy będą mogli zweryfikować poprawność wniosku oraz zasiłek rodzinny/opiekuńczy z Norwegii. Aby ułatwić Państwu kompletowanie wniosku, przygotowaliśmy pełne zestawienie wymaganych dokumentów. Dzięki temu będą Państwo mogli dokładnie je zweryfikować i uzupełnić wniosek o brakujące druki. Część dokumentów otrzymują Państwo z naszego biura za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, a inne dokumenty otrzymują Państwo od pracodawcy lub z urzędu.

Zasiłek rodzinny/opiekuńczy z Norwegii wymagał będzie od Państwa skompletowania dokumentów niezbędnych do uzyskania pozytywnej decyzji z norweskiego urzędu. Poniżej przedstawiamy listę dokumentów, jakie muszą znaleźć się we wniosku. Poprawnie skompletowany wniosek należy przesłać do naszego biura.

Do wniosku o zasiłek rodzinny/opiekuńczy z Norwegii należy dołączyć następujące dokumenty otrzymane z naszego biura:

 • Umowa – wypełniona i czytelnie podpisana przez osobę ubiegającą się o zasiłek (2 egzemplarze)
 • Ankieta personalna – wypełniona i czytelnie podpisana
 • Pełnomocnictwo – czytelnie podpisane (2 egzemplarze)
 • Druk Bank Account Details – czytelnie wypełniony i podpisany
 • Lista załączników – należy  zaznaczyć odpowiednie pola oraz złożyć podpis

Kompletny wniosek musi zawierać następujące dokumenty:

 • Czytelna kserokopia dowodu osobistego lub paszportu osoby wnioskującej o świadczenie. Uwaga! Kopia dowodu osobistego nie może być repliką dokumentu w rozumieniu ustawy o dokumentach publicznych, tzn. nie może mieć cech autentyczności. Warunek ten jest spełniony w szczególności, gdy kopia jest wykonana w powiększeniu powyżej 120% rzeczywistego rozmiaru dokumentu. Dokumenty niespełniające tego wymogu nie będą przyjmowane.
 • Zaświadczenie o zameldowaniu – dokument poświadczony przez urząd meldunkowy w Polsce przesłany wraz z tłumaczeniem na język angielski. W przypadku braku wspólnego meldunku w Polsce rodziców, należy dostarczyć oświadczenie z gminy lub od notariusza potwierdzające fakt prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego. Dokument musi zostać przetłumaczony przysięgle na j. angielski.
 • Pozwolenie na pobyt i pracę w Norwegii (Registeringbevis) – wydane od momentu rozpoczęcia pracy
 • Loons – dokument wystawiony na koniec danego roku podatkowego przez pracodawcę (należy załączyć wszystkie posiadanie dokumenty Loons z każdego zakładu pracy w Norwegii)
 • Akt urodzenia dziecka – wydany na druku unijnym lub przetłumaczony na język angielski (kopia)
 • Akt ślubu – wydany na druku unijnym lub przetłumaczony na język angielski (kopia)
 • Kserokopie umów/umowy o pracę w Norwegii
 • Kserokopie wszystkich norweskich pasków płacowych
 • Zaświadczenie o pobieraniu/niepobieraniu zasiłku rodzinnego w Polsce wraz z tłumaczeniem przysięgłym na j. angielski
 • Kserokopia karty podatkowej (Skattekort) – należy załączyć wszystkie karty z każdego roku podatkowego (z naciskiem na bieżący rok rozliczeniowy- jeśli podejmowane jest zatrudnienie)
 • Zaświadczenie z przedszkola – dotyczy tylko wnioskowania o zasiłek opiekuńczy – na zaświadczeniu musi znaleźć się informacja dotycząca m.in. rodzaju placówki (publiczna/prywatna)oraz ilość godzin jakie dziecko przebywa w przedszkolu w tygodniu. Dokument musi zostać przetłumaczony przysięgle na j. angielski. Prosimy o zachowanie oryginału dokumentu – będzie on niezbędny dla celów przedłożenia w ROPS.

W przypadku prowadzenia działalności na terenie Norwegii należy dostarczyć:

 •  poświadczenie otwarcia firmy oraz jej zamknięcia (jeśli nastąpiło)
 •  kserokopie umowy ubezpieczenia zdrowotnego i rentowego – jeśli wnioskodawca dokonuje opłat na ich rzecz

Należy pamiętać, że oprócz w/w dokumentów możecie Państwo zostać wezwani do złożenia dodatkowych druków na wezwanie ROPS lub NAV w czasie trwania procedury odzyskiwania zasiłku rodzinnego/opiekuńczego.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt.