Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Zwrot podatku z Belgii - dokumenty


Zwrot podatku z Belgii – wymagane dokumenty

Rozliczając swój podatek, powinni Państwo wiedzieć jakie dokumenty należy zamieścić we wniosku, aby urząd w Belgii mógł dokonać rozliczenia na korzystnych dla Państwa warunkach. Szczegółowe informacje – które zawieramy poniżej – dotyczące niezbędnej dokumentacji rozliczeniowej, pozwolą Państwu na szybkie i bezproblemowe skompletowanie całego wniosku koniecznego do otrzymania zwrotu podatku z Belgii.

Część niezbędnych do wniosku dokumentów otrzymywali Państwo w trakcie pobytu w Belgii, od pracodawcy, czy też z różnych instytucji finansowych w tym kraju. Pozostałe dokumenty trzeba będzie wypełnić dodatkowo i zamieścić we wniosku. Tę część dokumentów możemy przesłać do Państwa za pośrednictwem poczty polskiej lub drogą elektroniczną. Wówczas należy się liczyć z koniecznością ich samodzielnego wydrukowania.

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące dokumentów oraz wymagań, co do ich wypełnienia. Inne dokumenty, niewymagające wypełnienia otrzymywali Państwo podczas pobytu w Belgii od swoich pracodawców lub z urzędu. O tych dokumentach także dowiedzą się Państwo z poniższych informacji.

Prosimy o zamieszczenie we wniosku następujących dokumentów:

 • Umowa – dokument na mocy którego będzie możliwe rozpoczęcie procedury rozliczania podatku w Belgii. Dokument ten należy czytelnie podpisać na 2 egzemplarzach
 • Ankieta personalna – jest to formularz osobowy, który należy bardzo dokładnie wypełnić i czytelnie podpisać
 • Volmacht – prosimy o umieszczenie podpisu podatnika w polu Handtekening jak w przedłożonej kserokopii dokumentu tożsamości. W przypadku rozliczenia małżeńskiego podpis na odrębnym dokumencie zobowiązany jest złożyć współmałżonek/ka. Należy podpisać tyle egzemplarzy, ile lat podatkowych chcecie Państwo rozliczyć w belgijskim urzędzie skarbowym. Dokumentów nie należy uzupełniać o dane i daty.
 • Volmacht 2, Pełnomocnictwo 2 – dokumenty te podpisuje podatnik wraz ze swoim współmałżonkiem w polu Podpis klienta oraz Handtekening van de klant. Podpis na tym dokumencie musi być zgodny z tym, jaki widnieje u Państwa w dowodzie tożsamości. Dokumentów nie należy uzupełniać o dane i daty. Należy podpisać tyle egzemplarzy ile lat podatkowych chcecie Państwo rozliczyć w belgijskim urzędzie skarbowym.
 • Lista załączników – w dokumencie tym należy zaznaczyć odpowiednie pola zgodnie z przedłożoną dokumentacją i złożyć swój czytelny podpis
 • Bescheinigung EU/EWR (druk dwujęzyczny) – dokument ten należy poświadczyć w polskim urzędzie skarbowym. Informacje zawarte w tym dokumencie powinny zawierać dane o wysokości uzyskanych dochodów w Polsce i za granicą przez Państwa oraz współmałżonka. Informacje o rodzajach przychodu muszą być dokładnie opisane (np. z tytułu pracy, renty, emerytury, nieruchomości, działalności gospodarczej itp.). W przypadku niepodstemplowania dwujęzycznego dokumentu, należy przetłumaczyć przysięgle dokument otrzymany z urzędu skarbowego w Polsce na język francuski, holenderski lub niemiecki.

Do powyższych dokumentów należy dołączyć także:

 • Loonfiche – belgijska karta podatkowa, którą wydaje pracodawca. Znajdują się w niej m.in. informacje o uzyskanych zarobkach, zapłaconym podatku w rozliczanym roku podatkowym na terenie Belgii.

W przypadku, gdy podejmowali Państwo pracę u wielu pracodawców, należy dołączyć wszystkie otrzymane karty podatkowe dotyczące rozliczanego okresu. Do wniosku należy dołączyć wyraźną kopię dokumentu.

Uwaga: W przypadku otrzymania dodatkowych dokumentów dotyczących wypłaty świadczeń z tytułu m.in. bezrobocia, świadczenia wakacyjnego lub innych, prosimy o ich załączenie w kserokopiach.

 • Loonbrieft (Loonbon) – dokument ten to odpowiednik polskiego paska płacowego. Aby móc rozliczyć się na podstawie tych dokumentów bardzo ważnym jest załączenie wyraźnej kopii wszystkich pasków. Rozliczenia na podstawie Loonbrieft (Loonbon) można dokonać w przypadku nieposiadania dokumentu Loonfiche (belgijskiej karty podatkowej)
 • Druk Individuale Rekening – jest to roczne belgijskie zestawienie odcinków płacowych. Jeżeli taki dokument został wydany przez zakład pracy, należy również przedłożyć go w kserokopii do rozliczenia.
 • Kserokopia dokumentu tożsamości podatnika oraz współmałżonka – prosimy, aby załączone zostało wyraźne ksero dokumentu umożliwiające poprawne odczytanie wszystkich znajdujących się na nim danych. Dokumentem tym może być aktualny dowód osobisty lub paszport (strona ze zdjęciem).
  ​​​​​​​Uwaga! Kopia dowodu osobistego nie może być repliką dokumentu w rozumieniu ustawy o dokumentach publicznych, tzn. nie może mieć cech autentyczności. Warunek ten jest spełniony w szczególności, gdy kopia jest wykonana w powiększeniu powyżej 120% rzeczywistego rozmiaru dokumentu. Dokumenty niespełniające tego wymogu nie będą przyjmowane.
 • PIT-36/37/40/40A/11 oraz załączniki ZG/0– kserokopie tych dokumentów podatnika oraz jego współmałżonka należy dołączyć do wniosku podatkowego. W sytuacji zarobkowania w rozliczanym roku podatkowym na terenie innych państw niż Polska i Belgia, należy dostarczyć wszystkie karty podatkowe otrzymane z krajów, w których pracował podatnik i współmałżonek.​​​​​​​
 • PIT- 28 i /lub zaświadczenie z urzędu gminy (kopia) – [jeśli dotyczy], z którego wynika, czy podatnik i/lub współmałżonek płaci podatek należny w przypadku prowadzenia działalności rolniczej (wraz z informacją o zryczałtowanych dochodach z działalności rolniczej) za dany rok podatkowy
 • Druk ZAS-DF (kopia) – [jeśli dotyczy] – zaświadczenie o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych z rozliczanego roku podatkowego
 • Zaświadczenie o zameldowaniu – wydane na dzień 01.01.2013 r. ( dotyczy rozliczenia za 2012 rok) lub na dzień 01.01.2014 r. (dotyczy rozliczenia za 2013 rok) lub na dzień 01.01.2015 r. (dotyczy rozliczenia za 2014 rok).W przypadku stałego zameldowania, należy pobrać z urzędu zaświadczenie uwzględniające datę zameldunku wraz z informacją o stałym pobycie pod danym adresem. W przypadku rozliczenia się podatnika wraz ze współmałżonkiem oraz dziećmi, należy uwzględnić wszystkich członków rodziny na wydanym przez urząd druku.
 • Akt małżeństwa (format unijny) – należy załączyć w przypadku rozliczania się ze współmałżonkiem/ką​​​​​​​
 • Akt urodzenia dzieci (format unijny)
 • Potwierdzenie zameldowania / wymeldowania z terenu Belgii wydane przez belgijski Urząd Gminy – prosimy o załączenie kserokopii dokumentów
 • Decyzje podatkowe z rozliczonych lat podatkowych wydane przez belgijski urząd skarbowy- prosimy o załączenie ich w kserokopii​​​​​​​
 • Numer konta bankowego – kserokopia dokumentu bankowego potwierdzającego numer konta, na który zostanie przekazany zwrot podatku z Belgii. W dokumencie tym znaleźć się muszą m.in. dane właściciela konta bankowego oraz kod SWIFT (nie dotyczy osób, które posiadają belgijski numer konta)

UWAGA: w przypadku otrzymania z belgijskiego urzędu skarbowego imiennej deklaracji podatkowej wydanej za rok, którego dotyczy rozliczenie – prosimy o złożenie podpisu na ostatniej stronie druku w miejscu Handtekening(en). Z lewej strony na linii podpisuje się mężczyzna, z prawej – kobieta – w przypadku rozliczeń małżeńskich. Osoby rozliczające się indywidualnie, imienną deklarację podpisują tylko z lewej strony.

W przypadku niejasności związanych z dokumentami potrzebnymi do skompletowania wniosku rozliczeniowego z Belgii, prosimy o niezwłoczny kontakt z naszym biurem.