Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Zasiłek rodzinny - Niemcy - dokumenty


Dokumenty potrzebne do uzyskania zasiłku rodzinnego w Niemczech

Dokumenty, jakie wymagane są przy składaniu wniosku o zasiłek rodzinny w Niemczech możemy przesłać do Państwa za pomocą poczty polskiej lub drogą elektroniczną (w tym przypadku prosimy o ich wydrukowanie).

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi opisanymi poniżej, dzięki temu dowiedzą się Państwo co należy zamieścić we wniosku i jak go wypełnić.

 • umowa – prosimy, aby podpisali Państwo dwa egzemplarze tego dokumentu na wszystkich stronach w polu oznaczonym jako „Zleceniodawca”
 • lista załączników do umowy- dokument ten należy podpisać w dwóch egzemplarzach w miejscu „Zleceniodawca”
 • ankieta personalna – prosimy o bardzo dokładne wypełnienie i podpisanie
 • Bescheinigung des Arbeitgebers – prosimy o potwierdzenie tego druku u pracodawcy. Należy posiadać podstemplowany dokument osobno dla każdego okresu zatrudnienia w Niemczech
 • Vollmacht – prosimy o złożenie podpisu na dwóch egzemplarzach druku, w pozycji Unterschriften
 • Antrag auf Kindergeld – wnioskodawca podpisuje oba dokumenty z lewej strony, a współmałżonek tylko jeden z nich z prawej strony
 • zaświadczenie o mieszkaniu służbowym– proszę opieczętować u pracodawcy, za cały okres pracy, o ile pracodawca zapewniał zakwaterowanie na terenie Niemiec
 • zaświadczenie dotyczące składu rodziny (Familienstandsbescheinigung)– do opieczętowania w Urzędzie Miasta/Gminy w celu potwierdzenia składu rodziny

Dodatkowo do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • Anmeldung – urzędowe poświadczenie zameldowania na terenie Niemiec za cały okres wnioskowania (jeśli podatnik był również wymeldowany z terenu Niemiec, prosimy o dostarczenie również urzędowego poświadczenia w formie druku Abmeldung)
 • kserokopia dowodów tożsamości (paszportów lub dowodów osobistych) Państwa, współmałżonka oraz dzieci. UWAGA! W przypadku braku dowodów osobistych/ paszportów dzieci, prosimy o dostarczenie dokumentu potwierdzającego nadany dziecku numer PESEL (np. kartę nfz lub legitymację szkolną)
  Uwaga! Kopia dowodu osobistego nie może być repliką dokumentu w rozumieniu ustawy o dokumentach publicznych, tzn. nie może mieć cech autentyczności. Warunek ten jest spełniony w szczególności, gdy kopia jest wykonana w powiększeniu powyżej 120% rzeczywistego rozmiaru dokumentu. Dokumenty niespełniające tego wymogu nie będą przyjmowane.
 • kopie urzędowego nadania Idnummeru wnioskodawcy, żony oraz dzieci- o ile posiadają
 • kopie europejskich aktów urodzenia dzieci (prosimy zachować oryginały)
 • kopię europejskiego aktu małżeństwa
 • kopię decyzji podatkowej (Bescheid) za poprzedni rok- dokument ten otrzymuje się z Niemieckiego Urzędu Skarbowego- Finanzamt na potwierdzenie rozliczenia podatku. Dodatkowo, jeśli klient nie posiada Bescheid, należy dostarczyć Steuernummer oraz dane kontaktowe Finanzamt, do którego klient przynależy(ał) przez ostatni rok podatkowy
 • kopie pasków płacowych (Abrechnung) za cały okres za okres wnioskowania
 • kopie umów o pracę, aneksów- UWAGA! Muszą one być bezwzględnie zgodne z poświadczeniami Bescheinigung des Arbeitgebers wydanymi przez pracodawcę
 • kopie druków A1 za okres pracy w Niemczech w przypadku pracy na warunkach kontraktu
 • kopie niemieckiej karty ubezpieczeniowej w przypadku opłacania składek na ubezpieczenie w Niemczech
 • kopie decyzji w sprawie przyznania bądź nieprzyznania świadczenia wychowawczego 500+ UWAGA! NA WSZYSTKIE DZIECI!
 • kopie decyzji w sprawie przyznania bądź nieprzyznania zasiłku rodzinnego w Polsce.

Jeśli nie posiadacie Państwo decyzji należy dostarczyć zaświadczenie z MOPS/OPS/ROPS wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język niemiecki informujące, czy przez wnioskodawcę bądź drugiego rodzica dziecka/dzieci był pobierany zasiłek rodzinny oraz świadczenie wychowawcze „500+” w Polsce. W przypadku pobierania świadczeń urzędnik musi wskazać kwotę oraz okres za jakie były wypłacane. Jeśli świadczenia nie były pobierane, prosimy zwrócić urzędnikowi uwagę, aby wskazał powód niepobierania świadczeń (przekroczenie kryterium dochodowego).

PRZYPOMINAMY RÓWNIEŻ O KONIECZNOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW ZARÓWNO O ZASIŁEK RODZINNY, JAK I ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE W POLSCE NA WSZYSTKIE DZIECI! NIEPOSIADANIE DECYZJI PRZYZNAJĄCEJ BĄDŹ ODRZUCAJĄCEJ KTÓREKOLWIEK ZE ŚWIADCZEŃ, MOŻE SPOWODOWAĆ ODLICZENIE TYCH KWOT Z NIEMIECKIEGO KINDERGELD NAWET JEŚLI NIE OTRZYMALIŚCIE PAŃSTWO ŻADNYCH ŚWIADCZEŃ W POLSCE.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech prosimy dodatkowo o dostarczenie:

 • kopie wpisu do rejestru, czyli tzw. Gewerbe-Anmeldung, w przypadku wyrejestrowania działalności Gewerbe-Abmeldung.
 • kopie Mietvertrag, a także potwierdzeń opłat za czynsz– o ile pracownik sam we własnym zakresie wynajmował i opłacał mieszkanie w Niemczech
 • kopie umów ze zleceniodawcami
 • kopie wystawionych rachunków
 • kopie deklaracji podatkowej oraz rachunku zysku i strat

Uwaga! Prosimy, aby przesyłane przez Państwa dokumenty (w szczególności kserokopie) były bardzo wyraźne, umożliwiające bezbłędny odczyt informacji na nich zawartych. Prosimy także przed wysłaniem do nas skompletowanego wniosku, o sporządzenie kopii wszystkich przesyłanych do nas dokumentów. Jest to forma zabezpieczenia na wypadek problemu ze strony poczty lub kuriera przy dostarczaniu przesyłki, za co nasze biuro nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku pytań dotyczących dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o zasiłek rodzinny w Niemczech bardzo prosimy o kontakt z działem obsługi klienta w naszym biurze podatkowym.