Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Zwrot podatku ze Szwecji - dokumenty


Wiele osób, które wyjeżdżają do pracy w Szwecji nie wie jak dokładnie powinien wyglądać wniosek rozliczeniowy. Dlatego też stworzyliśmy dział Dokumenty, w którym szczegółowo przedstawiamy Państwu informacje dotyczące dokumentacji niezbędnej do uzyskania zwrotu podatku ze Szwecji. W tym miejscu pragniemy szczególnie zwrócić Państwa uwagę na dokumenty jakie uzyskują Państwo od pracodawców lub z tamtejszych urzędów. Prosimy, aby w miarę możliwości nie wyrzucali Państwo dokumentów, które mogą mieć istotny wpływ na przebieg i termin realizacji rozliczenia podatkowego.

Chcąc rozliczyć swój podatek za pracę w Szwecji należy przedłożyć w tamtejszym urzędzie odpowiedni wniosek wraz z dokumentami, które poświadczą zatrudnienie oraz wysokość uzyskanego przychodu. Kompletowanie dokumentów to najważniejszy element całej procedury rozliczeniowej. Dokumenty rozliczeniowe mogą Państwo otrzymać pocztą tradycyjną lub za pomocą poczty elektronicznej.

W przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną konieczne będzie ich wydrukowanie. Dlatego też zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniższymi informacjami, na temat wymagań dotyczących wniosku podatkowego.

We wniosku podatkowym powinny znaleźć się następujące dokumenty:

 • Ankieta personalna – dokładnie wypełniona oraz podpisana przez podatnika
 • Pełnomocnictwo – uzupełnione i podpisane czytelnie przez podatnika
 • Lista załączników – zaznaczyć odpowiednie rubryki, podpisać się
 • Umowa – uzupełniona o dane osobowe oraz podpisana przez podatnika
 • Begäran om omprövning – druk należy podpisać w polu Underskrift tylko i włącznie w przypadku odwoływania się od wydanej już decyzji szwedzkiego Urzędu Skarbowego

Do wniosku należy także dołączyć następujące dokumenty:

 • oryginał dokumentu KU-10 lub KU-13 (KU-14 jeżeli w Szwecji pobierana jest renta lub emerytura) – jest to dokument otrzymany od pracodawcy w roku następującym po zakończeniu stosunku zatrudnienia
 • oryginał dokumentu Inkomstdeklaration1 – rozliczenie podatkowe z urzędu w Szwecji, które otrzymuje się w kwietniu roku następującego po tym, w którym zakończyło się zatrudnienie
 • druk E101/A1 – kopia dokumentu potwierdzającego miejsce płatności składek na ubezpieczenie społeczne (druk wydany przez polski ZUS lub zakład pracy)
 • wszystkie paski płacowe (w kserokopii) wystawione przez każdego pracodawcę z terenu Szwecji
 • kserokopie umów o pracę ze Szwecji (od każdego pracodawcy)
 • kopia aktualnego dokumentu tożsamości podatnika. Uwaga! Kopia dowodu osobistego nie może być repliką dokumentu w rozumieniu ustawy o dokumentach publicznych, tzn. nie może mieć cech autentyczności. Warunek ten jest spełniony w szczególności, gdy kopia jest wykonana w powiększeniu powyżej 120% rzeczywistego rozmiaru dokumentu. Dokumenty niespełniające tego wymogu nie będą przyjmowane.
 • zaświadczenie z polskiego Urzędu Skarbowego podatnika

Uwaga: druk należy dostarczyć tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania 90% dochodów z terenu Szwecji w rozliczanym roku podatkowym oraz przy zatrudnieniu krótszym niż 1 rok. Kontrolnie prosimy o dołączenie kopii polskiego zeznania skarbowego za rozliczany rok podatkowy.

Osoby opodatkowane w Szwecji na warunkach ogólnych mogą uzyskać dodatkowe ulgi podatkowe.

W celu odliczenia kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz dojazdów (maksymalnie 1 podróż w tygodniu) należy załączyć:

 • rachunki potwierdzające zapłatę za czynsz mieszkaniowy, energię elektryczną, gaz, ogrzewanie oraz Internet i telefon przy wykorzystywaniu ich do celów służbowych
 • kopie biletów lotniczych, autokarowych, promowych lub w przypadku dojazdu własnym samochodem  – rachunki za paliwo
 • ostatni pasek płacowy od pracodawcy, w przypadku potrącenia w/w kosztów z pensji

W przypadku ponoszenia wydatków na odzież roboczą (tylko odzież ochronna) i narzędzia robocze, należy dołączyć poświadczenie w postaci faktur/rachunków/pokwitowań zapłaty.

Nie można dokonać odliczenia wydatków na zakup komputerów i telefonów. W sytuacji nie płacenia przez pracodawcę rachunków za wykonane rozmowy telefoniczne służbowe ich koszt podlega odliczeniu na podstawie billingów faktur.

Odliczenie kosztów kształcenia, utrzymania pomieszczenia pracy dotyczą tylko sytuacji, w których kształcenie odbywa się w ramach aktualnego zatrudnienia, a bezpośrednie miejsce pracy nie zostało udostępnione przez pracodawcę.

Traktamente (koszty podróży służbowej) – w sytuacji oddelegowania do pracy na terenie Szwecji, ale do innego miasta firma zobowiązana jest płacić dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania w czasie migracji tj. wydatki na zakwaterowanie, wyższe koszty wyżywienia.

Przypominamy, aby komplet dokumentów był przesyłany do naszego biura w pełni zabezpieczony. Nasze biuro nie odpowiada za ewentualne problemy z doręczeniem przesyłki lub jej zniszczeniem. Zachęcamy Państwa, aby przesyłać do nas dokumenty w postaci listów poleconych lub przesyłek kurierskich.

W przypadku jakiekolwiek wątpliwości odnośnie dokumentów potrzebnych do uzyskania zwrotu podatku ze Szwecji, prosimy o kontakt z naszym biurem.