Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Zwrot podatku z Niemiec - dokumenty


Zwrot podatku z Niemiec – wymagane dokumenty

Komplet dokumentów potwierdzających zatrudnienie na terenie Niemiec jest niezbędny do starania się o zwrot podatku z tego kraju. Nie należy zatem wyrzucać dokumentów, jakie otrzymali Państwo od niemieckiego pracodawcy lub też z urzędu. Może się okazać, że będą one miały duży wpływ na odzyskanie podatku z Niemiec. O podatek można starać się do czterech lat wstecz a przy spełnieniu dodatkowych kryteriów nawet do siedmiu! Dlatego dokumenty mogą być przydatne nawet po zakończeniu pracy za naszą zachodnią granicą.

Dokumenty jakie będą Państwu potrzebne aby skompletować pełny wniosek rozliczeniowy, możemy przesłać do Państwa pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Wybierając przesyłkę elektroniczną należy uwzględnić konieczność wydrukowania sobie odpowiednich wniosków.

Niezbędne dokumenty

Po otrzymaniu dokumentów z naszego biura prosimy, aby postępowali Państwo zgodnie z naszymi zaleceniami:

 • Dane osobowe – należy wypełnić, a także złożyć swój podpis
 • Umowa – dokument ten prosimy podpisać na 2 egzemplarzach w polu „Zleceniodawca”, a także prosimy, aby wpisali Państwo w odpowiednim miejscu swoje dane osobowe
 • Zaświadczenie EU/EWR – dokument należy obustronnie wydrukować i tylko i wyłącznie podpisać- w pozycji 19: podatnik z lewej strony, a współmałżonek z prawej
 • Zaświadczenie UE/EOG – dokument należy podpisać oraz uzupełnić o dane osobowe swoje oraz współmałżonka, a następnie opieczętować w Urzędzie Skarbowym. Druk UE/EOG, z numerem 3 w stopce, jest tylko i wyłącznie kopią dla urzędu polskiego
 • Pełnomocnictwo – dokument ten należy podpisać w 2 egzemplarzach. Zleceniodawca składa swój czytelny podpis w polu „Steuerpflichtige(r)” oraz „Unterschrift Kontoinhaber”, natomiast współmałżonek w polu „Ehegatte(n)”
 • Zaświadczenie od pracodawcy (ZUS) – dokument ten wypełnia pracodawca, poświadczając wysokość odprowadzanych składek ubezpieczeniowych w danym roku podatkowym. Dokument ten wypełniają tylko pracownicy, których pracodawcy odprowadzają składki do polskiego ZUS za okres przepracowany przez pracownika na terenie Niemiec.
 • Zaświadczenie od pracodawcy (miejsca pracy) – dokument prosimy wypełnić, a następnie podbić u pracodawcy, potwierdzając tym samym adresy miejsc pracy w Niemczech w roku podatkowym, którego dotyczy rozliczenie
 • Konto bankowe w Polsce – prosimy o dokładne uzupełnienie druku i złożenie na nim podpisu. Dla pewności można opieczętować druk w banku
 • Zaświadczenie o zameldowaniu – dokument ten należy dokładnie wypełnić, a następnie podbić Urzędzie Gminy lub Miasta w przypadku gdy na druku UE/EOG widnieją inne adresy zamieszkania małżonków lub też w przypadku gdy podatnik chce odliczyć od podatku dzieci a nie posiada ich europejskich aktów urodzenia
 • Deklaracja podatkowa Est – prosimy, aby podpisali Państwo ten dokument w polu „Unterschrift(en)”, znajdującym się w lewym dolnym prostokącie. Dokument podpisuje zarówno Zleceniodawca jak i współmałżonek

Zwrot podatku z Niemiec – ulgi

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z dodatkowych ulg jakie przysługują osobom pracującym w Niemczech, to prosimy po wcześniejszym kontakcie z konsultantem z naszego biura, dołączyć do wniosku następujące dokumenty (w zależności od ulgi, o jaką chcą Państwo się starać):

 • Poświadczenie o nauce i kształceniu – dokument ten dotyczy dzieci uczących się w wieku 18 – 25 lat i jest on wypełniany i stemplowany przez upoważnioną do tego celu osobę w placówce edukacyjnej
 • Kopie europejskich aktów urodzenia dzieci – w przypadku, gdy dzieci nie są wyszczególnione na zaświadczeniu o zameldowaniu
 • Poświadczenie przeprowadzonych napraw/inspekcji – dokument musi zostać potwierdzony przez mechanika. Chcąc uzyskać szczegółowe informacje potrzebne do wypełnienia tego dokumentu prosimy, aby skontaktowali się Państwo z naszym biurem
 • Poświadczenie ze stacji diagnostycznej o przebytym badaniu technicznym wraz ze wskazanym stanem licznika- jeśli dokonujecie Państwo badania technicznego w trakcie trwania roku podatkowego, to koniecznie należy dostarczyć potwierdzenia z roku poprzedniego oraz następującego po roku rozliczanym
 • Lista dojazdów do Polski związanych z odwiedzinami rodziny ‐ na tym dokumencie należy wpisać wszystkie daty odwiedzin rodziny w rozliczanym roku podatkowym.
 • Oświadczenie o użyczeniu samochodu – dokument ten wymagany jest od tych osób, które w rozliczanym roku podatkowym nie posiadały własnego samochodu. Prosimy, aby wypełniony dokument podpisał właściciel pojazdu, a także osoba ubiegająca się o zwrot podatku z Niemiec. Prosimy także o dołączenie kserokopii dowodu rejestracyjnego użytkowanego samochodu

Do skompletowania pełnego wniosku podatkowego należy dołączyć także dokumenty:

 • oryginały Lohnsteuerbescheinigung od wszystkich pracodawców a także z Soka-Bau o ile miała miejsce wypłata świadczeń urlopowych
 • oryginały dokumentów poświadczających pobieranie świadczeń z tytułu zasiłku dla bezrobotnych lub chorobowego
 • kopię dowodu osobistego umożliwiającą bezproblemowy odczyt danych
  Uwaga! Kopia dowodu osobistego nie może być repliką dokumentu w rozumieniu ustawy o dokumentach publicznych, tzn. nie może mieć cech autentyczności. Warunek ten jest spełniony w szczególności, gdy kopia jest wykonana w powiększeniu powyżej 120% rzeczywistego rozmiaru dokumentu. Dokumenty niespełniające tego wymogu nie będą przyjmowane.
 • kopię prawa jazdy
 • kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym podróżowali Państwo z Polski do Niemiec (własnego lub użyczonego
 • kopię książki serwisowej pojazdu własnego lub użyczonego
 • faktury za paliwo, bilety autokarowe lub lotnicze, faktury za naprawy u mechanika/ewentualnie KP
 • kopię zameldowania, a także wymeldowania z terenu Niemiec
 • kopię pierwszej decyzji emerytalnej/rentowej – w przypadku pobierania tychże świadczeń, wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język niemiecki

Większość dokumentów wystawionych w języku polskim należy przetłumaczyć na język niemiecki u tłumacza przysięgłego. Zanim dokonacie Państwo tłumaczenia, prosimy o kontakt z naszym biurem celem potwierdzenia poprawności danych i konieczności tłumaczenia. Istnieje również możliwość skorzystania z usług tłumacza przysięgłego, który współpracuje z naszym biurem. Gdyby byli Państwo zainteresowani wyżej wymienioną ofertą tłumaczenia dokumentów, prosimy o kontakt.

Uwaga! Prosimy, aby przed przesłaniem do naszego biura wniosku, sporządzili Państwo kopie wszystkich oryginalnych dokumentów. Jest to forma zabezpieczenia na wypadek zagubienia przesyłki przez pocztę lub firmę kurierską. Nasze biuro nie bierze odpowiedzialności za zaistniałe problemy związane z wysyłką dokumentów. W przypadku problemu z wypełnieniem dokumentów lub jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt z nami.