Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Zasiłek rodzinny w Niemczech 2007 – zmiany w przepisach

Zasiłek rodzinny w Niemczech 2007 – zmiany w przepisach

Jeśli jesteś pracownikiem kontraktowym lub sezonowym, możesz odzyskać z nami zasiłek rodzinny, tak jak osoby pracujące na warunkach niemieckich lub posiadające działalność gospodarczą w Niemczech. Na każde dziecko do 25 lat, można otrzymać co najmniej 154 EUR miesięcznie. Istnieje możliwość odzyskania zasiłku wstecz.

Od początku 2007 roku istnieje możliwość otrzymania zasiłku rodzinnego w Niemczech, nie jak do tej pory tylko dla osób pracujących na warunkach niemieckich i osób posiadających własne firmy na terenie Niemiec, ale także dla pracowników kontraktowych i sezonowych.

Wysokość zasiłku wynosi na pierwsze, drugie i trzecie dziecko 154 EUR miesięcznie, a na następne dzieci 179 EUR miesięcznie. Zasiłek przysługuje na dzieci do 18 roku życia (rok urodzenia),a dzieci uczące się mogą go otrzymać do 27 roku życia za lata 2005 i 2006, a za rok 2007 do 25 roku życia. Ich dochody własne nie mogą wtedy przekraczać kwoty 7180 EUR rocznie (około 27643 PLN).

Podstawą otrzymania wyżej wymienionego świadczenia jest nieograniczony obowiązek podatkowy, tzn. czas pracy na terenie Niemiec w ciągłości ma być równy lub dłuższy niż 183 dni. W przypadku pobytów krótszych niż 183 dni, dochody wspólne małżonków nie mogą przekroczyć:

 • za rok 2005 kwoty 24 682 PLN,
 • za rok 2006 kwoty 23 900 PLN,
 • za rok 2007 kwoty 23 212 PLN.

Dla osób samotnych kwoty te wynoszą połowę dochodu, czyli:

 • za rok 2005 – 12 341 PLN,
 • za rok 2006 – 11 950 PLN,
 • za rok 2007 – 11 606 PLN.

Istnieje możliwość wnioskowania o otrzymanie zasiłku wprzód, istnieje także duża szansa otrzymania zasiłku wstecz za wspomniany już rok 2005, 2006 i 2007. Taką możliwość daje ustawa, należy jednak pamiętać, że ostateczną decyzje podejmuje niemiecka kasa rodzinna. Dopiero w momencie gdy kasa prześle pierwsze decyzje uwzględniające lata 2005-2007, będzie można uznać że wnioski wstecz są uwzględniane.

Podstawowe regulacje prawne, dotyczące zasiłku rodzinnego dla pracowników sezonowych i kontraktowych, zawarte są w zasadzie w dwóch niemieckich ustawach tj. Ustawie związkowej o zasiłku dla dzieci oraz Ustawie o podatku dochodowym. Przy czym, co istotne, obie ustawy mimo regulowania tej samej materii wzajemnie się uzupełniają, regulując materie wg kryterium podmiotowego.

Ustawa o podatku dochodowym reguluje roszczenia o wypłatę zasiłku dla dzieci cudzoziemców, jeśli spełniają jeden z następujących warunków:

 • posiadają na terenie Niemiec swoje miejsce zamieszkania (Wohnsitz)
 • mimo zamieszkania w innym państwie zwykle przebywają na terenie Niemiec (gewöhnlicher Aufenthalt)
 • podlegają na terenie Niemiec nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, lub na własny wniosek chcą takiemu obowiązkowi podlegać na terenie Niemiec

W ostatnim przypadku muszą oni spełniać dwa warunki:

 • mieć dochody, których źródło znajduje się na terenie Niemiec
 • 90% tych dochodów podlega w Niemczech opodatkowaniu podatkiem dochodowym

W innym wypadku dochody w Polsce nie podlegające opodatkowaniu w Niemczech nie mogą przekraczać kwoty 3068 € (po przeliczeniu) na osobę samotną lub kwoty 6136 € na małżeństwo, o czym wspominano już powyżej. Wysokość tych dochodów np. w Polsce musi być udowodniona przez specjalne zaświadczenie pod nazwą “EU/EWR Bescheinigung”, wystawione przez polski urząd skarbowy.

Ustawia związkowa o zasiłku dla dzieci reguluje sprawę zasiłku już tylko pomocniczo i tylko w wypadku, gdy ktoś obowiązkowi podatkowemu nie podlega. Są to osoby bezrobotne, które podlegają obowiązkowi ubezpieczenia od bezrobocia, lub są na mocy specjalnych przepisów od niego tylko przejściowo zwolnieni. Inne osoby to urzędnicy NATO, misjonarze, służby pomocnicze za granicami Niemiec itp. Są to więc tylko wyjątki.

Obie ustawy zawierają jednak przepis, który wyłącza roszczenia o zasiłek na dzieci. Brzmi on następująco: “pracownik sezonowy, pracownik wykonujący pracę w ramach umowy o dzieło oraz pracownik wysłany do Niemiec dla czasowego wykonania usługi nie otrzymuje zasiłku na dzieci”.

Cytowany przepis został jednak zlikwidowany. Niemiecki Bundestag w dniu 13.12.2006 uchwalając aneks do ustawy o podatku dochodowym, tzw. Jahressteuergesetz 2007, skreślił to postanowienie. Od tego momentu każdy pracujący na terenie Niemiec ma roszczenie o zasiłek na dzieci w Polsce, o ile podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu lub na swój wniosek chce (po spełnieniu wymienionych wcześniej warunków) podlegać.

Dodatkowo, jeśli nie wniesiono wniosku o zasiłek, lub wniosek nie został jeszcze prawomocnie rozstrzygnięty, to roszczenie przysługuje wstecz nawet za 2005.